Het wezen van de kerk

‘Het wezen van de kerk’ – dan gaat het om het to be or not to be van de kerk. Dan komen de diepste vragen aan de orde. Dan staat er wat op het spel.

In de week waarin we hoorden van het tragische overlijden van dr. Henk Vreekamp verscheen het nieuwe nummer van Kerk & Israël Onderweg.* In dat nummer staat – zo gaat dat soms met kwartaalbladen – nog een verslag van de conferentiedag rond de Messias leren op 31 oktober 2015, waar ook dr. Vreekamp sprak.

‘Het gaat … in alle ernst om het wezen van de kerk’. Met deze woorden richtte Henk Vreekamp zich niet slechts tot de aanwezigen op 31 oktober maar ook – over hun hoofden heen – tot de hele Protestantse Kerk in Nederland. Heel concreet legde hij in zijn bijdrage** een verband met de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland.

DSCN3502

Als het om het wezen van de kerk gaat past geen luchthartigheid. Dan is er sprake van ernst. Dan gaat het om een staan voor Gods aangezicht. Dan is ook een historisch feitenrelaas of een objectieve beschrijving van gedachten niet voldoende. Dan wordt er meer gevraagd.

In het verslag in Kerk & Israël Onderweg wordt aangehaald – en dat heeft met het bovenstaande te maken – dat dr. Arjan Plaisier het woord hybride gebruikte om het boek de Messias leren te karakteriseren. ‘Hybride’ duidt op een vermenging van ongelijksoortige delen. En inderdaad is het boek niet slechts een boek voor vaktheologen, het is ook bedoeld en geschreven voor niet-theologisch geschoolde lezers. Het biedt niet enkel een alternatieve lezing van de Schrift als bijdrage tot gesprek, maar roept op tot omkeer en omdenken. Het beschrijft niet slechts een andere manier van denken, maar wil lezers meenemen in de weg die de God van Abraham, Izaäk en Jacob en zijn Messias Jesjoea/Jezus zelf gaan. Het wil niet alleen het denken aanspreken, maar roept ook op tot gebed en liefde. Als het om het wezen van de kerk gaat, worden we vanuit onze studeerkamers en objectieve ivoren torens weggeroepen om in onze totaliteit – ook als kerk – te leven voor het aangezicht van God, die EEN is.

 

* Kerk & Israël Onderweg (jaargang 17, nummer 3) – een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland waarin de theologische bezinning rond Israel en de Joodse wortels van het christelijk geloof centraal staan.

** Van de lezing van dr. Henk Vreekamp is geen verslag beschikbaar. In Centraal Weekblad schreef hij in december 2015 een recensie over de Messias leren.